Archive for the ‘ubuntu’ Tag

kullanıcıyı sudo kullanıcısı yapmak

ubuntu da mevcut sudo kullanıcı dışında başka bir kullanıcıya da sudo haklarını tanımlamak için şu işlem yapılır :

$ sudo usermod -a -G sudo hduser

işlem yapıldıktan sonra sistemden çıkılıp tekrar girilmelidir.

Kaynaklar
* http://askubuntu.com/questions/168280/how-do-i-grant-sudo-privileges-to-an-existing-user

Reklamlar

Qt & Ubuntu derleme hatası

meydana gelen hata :
/usr/bin/ld: cannot find -lGL

çözüm:

sudo apt-get install libgl-dev

Kaynak :
http://stackoverflow.com/questions/15355837/installing-qt-on-linux-cannot-find-lgl

hata: ping: unknown host

sabit ip ataması sonucunda ping: unknown host hatası meydana gelmiştir.
Çözüm:
/etc/network/interfaces dosyasına

dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

satırı yani DNS sunucu adresi eklenir.

Kaynak :
http://askubuntu.com/questions/465729/ping-unknown-host-google-com-in-ubuntu-server

ubuntu network yeniden başlatma problemi

ubuntuda network yeniden başlatmak için aşağıdaki komutlar yeterli olmaktadır. Ancak hata verebilmektedir.

$ sudo service networking restart 
$ sudo /etc/init.d/networking restart

hata olarak “stop: Job failed while stopping” elde ediliyor.

Çözüm:

$ sudo ifdown eth0 && sudo ifup eth0

burada eth0 network kartını temsil ediyor. eth2 de olabilir. ifconfig ile öğrenilmesi gerekiyor.

Kaynak:
http://askubuntu.com/questions/465729/ping-unknown-host-google-com-in-ubuntu-server

denyhosts kurulumu

alınan log mesajları şu şekildeydi:

sshd[26646]: Failed password for root from 222.191.249.132 port 52139 ssh2 

bu mesaj gibi devamlı sunucu rahatsız ediliyorsa önlemek için kurulum yapılır;

apt-get install denyhosts

kendimize ait güvenli ip adresini istisna olarak ilgili dosyaya tanımlanır.

vim /etc/hosts.allow 

şu şekilde ip adresi eklenir:

sshd: 1.2.3.4

değişiklikler yapıldıktan sonra servis tekrar başlatılır:

service denyhosts restart 

Kaynak:
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-denyhosts-on-ubuntu-12-04
http://en.wikipedia.org/wiki/DenyHosts

ubuntu çoklu ekran ve firefox

İki ekranı, tek masaüstü olarak kullanırken diğer ekranda firefox açmak için, yeni profil oluşturup çalıştırmak gerekmektedir. Ayrıntı için;

Kaynaklar

http://yuji.wordpress.com/2008/07/25/ubuntu-running-two-firefox-intances-on-dual-screen-seprate-x-screen-not-largedesktop-or-twinview/

Belli bir ip aralığını bloklamak

116.10.191.* aralığını bloklamak için,

$ sudo iptables -A INPUT -s 116.10.191.0/24 -j DROP

Kaynak:
http://serverfault.com/questions/592061/block-range-of-ip-addresses

apache userdir ayarı

/~moodle yerine /moodle ile ulaşmak için;

sudo emacs /etc/apache2/sites-enabled/000-default

                                      
    Alias /moodle /home/moodle/public_html                        
    <Directory "/home/moodle/public_html">                        
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews                   
        AllowOverride All                               
        Order allow,deny                               
        Allow from all                                
    </Directory> 
 

fail2ban kurulumu

Brute force engellemek için fail2ban kurulumu :

Kaynak :

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-protect-ssh-with-fail2ban-on-ubuntu-12-04

ubuntu & emacs svn ayarları

 • home dizini altına .emacs.d dizini oluşturulur (eğer yoksa).
mkdir ~/.emacs.d
 • oluşturulan dizin altına psvn.el dosyası kopyalanır.
 • kopyalama işlemi sonrası .emacs  dosya içeriğine aşağıdaki satırlar eklenir :
(add-to-list 'load-path "~/.emacs.d/")
(require 'psvn)

Kaynaklar:

 1. http://www.xsteve.at/prg/emacs/psvn.el
 2. http://stackoverflow.com/questions/6400447/how-to-install-a-emacs-plugin-many-times-its-a-el-file-on-windows-platform
 3. http://www.emacswiki.org/emacs/SvnStatusMode